cmkp

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczy w rozwoju systemu ochrony zdrowia, inicjuje i prowadzi działalność badawczą, która obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych oraz realizuje zadania szczególnie ważne dla postępu w dziedzinie medycyny. Do naszych zadań należy kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych poprzez prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie reprezentowanych dziedzin nauk medycznych, obejmujących w szczególności: kształcenie specjalizacyjne i ustawiczne doskonalenia zawodowe. Celem działania Centrum Medycznego jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia.
Rocznie organizujemy i finansujemy ponad 800 kursów, z których 70 proc. odbywa się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej. Uczestniczy w nich ok. 20 tys. osób rocznie.
KOGO SZUKAMY
5 listopada 2015 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego podpisało Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest:
objęcie wsparciem 5700 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym”, z których 4845 ukończy pełen cykl kursów.
Podstawowymi działaniami finansowanymi z projektu są:
• organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
• organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem.
Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:
• onkologii klinicznej,
• radioterapii onkologicznej,
• chirurgii onkologicznej,
• patomorfologii,
• hematologii,
• geriatrii,
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
• rehabilitacji medycznej,
• reumatologii,
• medycynie rodzinnej.
Udział w kursach UE daje możliwość:
• otrzymania dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursu do kwoty równej 143 zł x liczba dni trwania kursu;
• skorzystania z bezpłatnego cateringu podczas kursów (śniadania i obiady).
SPOSÓB APLIKOWANIA
Każdy lekarz, który otworzy jedną z objętych projektem specjalizacji, może zarejestrować swój udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły, na warunkach opisanych w zakładce „Warunki udziału w projekcie” na stronie www.cmkp.edu.pl (podstronie dotyczącej projektu).